1. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Macronaut s.r.o., IČ 02020912 se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
  email: info@macronaut.cz
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například email, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a
 2. Správce zpracovává pro dále uvedený účel váš email v jeho oznámeném formátu (zahrnující i případně jméno a/nebo příjmení), což je nezbytné pro účely přihlášení do služby Macronaut
 3. Správce zpracovává na provozovaných webech soubory cookies a v mobilních aplikacích identifikátory zařízení, jakožto síťové identifikátory.
 4. Správce zpracovává pro dále uvedený účel vaše jméno/jména a příjmení a vaši fotografii, pokud správci tyto osobní údaje či některý z nich poskytnete.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informací o službě Macronaut s výjimkou šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a ve smyslu bodu 47 preambule GDPR
 2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (tj. za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky)
 3. Váš souhlas se sbíráním údajů souborů cookies jako síťových identifikátorů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 4. Váš souhlas s použitím vašeho jména/jmen a příjmení a vaší fotografie podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Důsledkem neposkytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů tam, kde je zákonným důvodem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je, že osobní údaje, které měly být zpracovávány na základě souhlasu, nebudou zpracovávány.

Účelem zpracování osobních údajů je

 1. umožnění Vašeho přístupu ke službě Macronaut poskytované správcem; při registraci je vyžadován e-mail, který je nutný pro umožnění přístupu ke službě Macronaut, poskytnutí e-mailu je nutným požadavkem pro zajištění přístupu ke službě Macronaut
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (přímý marketing).
 3. měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek a mobilních aplikací
 4. ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a to na základě sbírání údajů souborů cookies
 5. zobrazení na vašem profilu v případě vašeho jména/jmen a příjmení a vaší fotografie. 

4. Doba uchovávání údajů

 1. správce uchovává osobní údaje po celou dobu, kdy máte umožněn přístup ke službě Macronaut v souladu se smluvními podmínkami, maximálně po dobu 5 let od posledního přihlášení ke službě Macronaut
 2. po dobu, než požádáte správce o zrušení účtu v aplikaci Macronaut
 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 4. po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. zajišťující provozování služby (například poskytovatel hostingu serverů správce)
  2. podílející se na realizaci jednorázových nebo pravidelných plateb na základě objednávky placených služeb správce (např. provozovatelé platebních bran)
  3. zajišťující marketingové služby pro službu Macronaut (například poskytovatel e-mailingových služeb)
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vzít zpět souhlas k užívání souborů cookies pro marketingové účely pomocí postupu popsaného na stránce https://macronaut.cz/zasady-cookies-eu/
  5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  7. právo odvolat souhlas se zpracováním (tento postup se neuplatní u práva vzít zpět souhlas – viz výše), a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení),
  8. právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při registraci služby Macronaut. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Subjekt údajů má právo vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení). Vyjádří-li subjekt údajů nesouhlas se změnou podmínek, správce nebude schopen osobní údaje dále zpracovávat, pročež dojde ke zrušení účtu v aplikaci Macronaut.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.7.2022