SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A UŽÍVÁNÍ APLIKACE MACRONAUT

1. Kdo jsme, co děláme a k čemu slouží tyto Podmínky?

Jsme společnost Macronaut s.r.o., se sídlem na adrese Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, identifikační číslo 020 20 912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 77001 („my“).

Provozujeme aplikaci Macronaut („Aplikace“), kterou si uživatelé („ty“) mohou stáhnout přes tržiště mobilních aplikací (např. App Store i Google Play). Aplikace ti pomůže s hubnutím, tvorbou svalové hmoty i s nastartováním metabolismu. Najdeš v ní své statistiky, jídelníčky, recepty i další dostupné služby.

Tyto obchodní podmínky a podmínky užívání Aplikace („Podmínky“) upravují pravidla pro předplatné Aplikace, pro její užívání a její fungování. Vztahují se tedy na smlouvu o poskytování služeb, kterou mezi spolu uzavíráme, a jsou součástí této smlouvy. Podmínky se použijí bez ohledu na to, jestli Aplikaci používáš zdarma anebo jestli za její používání platíš. Pokud chceš Aplikaci používat, je třeba, aby ses s Podmínkami seznámil, souhlasil s nimi a respektoval je.

2. Jak nás můžeš kontaktovat?

Jestli máš jakékoliv otázky, můžeš nás kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:

Macronaut s.r.o.
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
e-mail: info@macronaut.cz
Odpovíme ti co nejdříve.

3. Co udělat před používáním Aplikace?

To, jestli je pro tebe Aplikace a její používání vhodné, prosím prober se svým lékařem. Rozhodně nedoporučujeme Aplikaci používat lidem s poruchou příjmu potravy, cukrovkou, dietními omezeními ani dalšími onemocněními. Aplikaci nedoporučujeme používat ani těhotným nebo kojícím ženám.

4. Jak nainstalovat naši Aplikaci? A jak dojde k uzavření Smlouvy?

Aplikaci můžeš nainstalovat přes tržiště mobilních aplikací (např. App Store nebo Google Play), podle toho, jaké tržiště podporuje tvůj chytrý telefon, tablet nebo jiné zařízení. Instalací Aplikace na dané zařízení souhlasíš s těmito Podmínkami a zavazuješ se jimi řídit a respektovat je. Okamžikem zřízení Uživatelského účtu je mezi námi uzavřena smlouva o poskytování služeb. O tom, jak probíhá zřízení Uživatelského účtu, se dočteš dál.

Na základě této smlouvy ti budeme poskytovat služby v rozsahu, které umožňují funkcionality Aplikace. Umožníme ti tedy používat Aplikaci, zadávat do ní údaje o svém jídelníčku i fyzické aktivitě a mnoho dalšího. Ty se zavazuješ nám za to zaplatit odměnu („Poplatek“). Poplatek se platí vždy za měsíc užívání Aplikace anebo i za delší dobu, pokud to Aplikace umožňuje. Veškeré náklady, které ti vzniknou při instalaci Aplikace nebo při jejím používání (třeba náklady na internetové připojení) si hradíš sám a nijak se neliší od tvé standardní sazby poskytovatele internetového připojení.

5. Jak funguje Uživatelský účet?

Abys mohl nebo mohla Aplikaci používat, je potřeba si zřídit uživatelský účet („Uživatelský účet“). Proto se tě hned po prvním spuštění Aplikace zeptáme na několik otázek, na které je třeba nám odpovědět, abychom ti mohli Uživatelský účet zařídit. Kromě tvých kontaktních údajů (e-mailu) je třeba zadat i údaje o tvé výšce a váze, úrovně aktivity, životního stylu apod.

Po vyplnění tvých údajů a veškerých potřebných informací ti založíme tvůj Uživatelský účet. Tvůj Uživatelský účet je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem. Nikomu své přístupové údaje nesděluj, nech si je pouze pro sebe.

Jsi povinen udržovat údaje vždy aktuální a pravdivé, a pokud dojde k jejich změně, jsi povinen je vždy ihned aktualizovat. Pokud uvedeš nepravdivé nebo nepřesné údaje, odpovídáš za případnou újmu, která ti tím mohla vzniknout. Třeba tu, že ti nedorazí upozornění na e-mail, že ti budeme prodlužovat Poplatek.

Prosím, vezmi na vědomí, že na základě našeho vlastního uvážení ti můžeme kdykoliv dočasně nebo úplně znemožnit používat tvůj Uživatelský účet, a to hlavně pokud jsi porušil tyto Podmínky nebo právní předpisy.

Prosím, vezmi na vědomí, že Aplikace ani Uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to hlavně kvůli nutné údržbě softwarového nebo hardwarového vybavení, z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby nebo výpadku elektrické energie nebo konektivity. Pokud to bude možné, budeme tě o případných odstávkách Aplikace informovat přímo prostřednictvím Aplikace nebo tvého Uživatelského účtu.

6. Od kdy je Aplikace placená? Jak probíhají nákupy v Aplikaci (in-app-purchase)?

Při instalaci Aplikace tě upozorníme na Poplatky spojené s jejím používáním. Můžeme ti nabídnout i využívání Aplikace zdarma po určitou dobu od instalace („Zkušební období“). Jsme oprávněni Zkušební období kdykoliv ukončit, zkrátit nebo prodloužit, o tom tě ale vždy předem informujeme přímo v Aplikaci. Po skončení Zkušebního období tě poprosíme o uhrazení Poplatku, pokud Poplatek neuhradíš, nebudeš moci Aplikaci dál používat.

Poplatky jsou automaticky účtovány a placeny prostřednictvím tržiště aplikací, přes které jsi Aplikaci nainstaloval (např. Google Play nebo App Store). Platba i její průběh se řídí podmínkami konkrétního tržiště.

Poplatky můžeme měnit a vždy ti to dáme vědět před tím, než ho uhradíš. Nová výše Poplatku bude vždy platit od následujícího období, pro které budeš Poplatek hradit. Platí, že s novou výší Poplatku souhlasíš, pokud nezrušíš své předplatné v nastavení příslušného tržiště.

7. Můžu odstoupit od smlouvy o poskytování služeb?

Obecně platí, že spotřebitelé (tedy ti, kdo nenakupují „na firmu“) mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu.

My jsme ti ale naše služby (Aplikaci) poskytli ještě před tím, než tato lhůta 14 dnů uplynula, a to s tvým souhlasem, který jsi nám udělil instalací Aplikace. Proto v tomto případě právo odstoupit od smlouvy bohužel nemáš.

8. Jak postupovat, když Aplikace nefunguje, jak má?

Pokud Aplikace nebo její část nefunguje, můžeš uplatnit reklamaci na naši e-mailovou adresu nebo na adresu našeho sídla. V reklamaci uveď tvé identifikační údaje, co a proč reklamuješ, kdy jsi u nás nakoupil i jak si přeješ reklamaci vyřídit.

Pokud vadu Aplikace půjde odstranit, můžeš požadovat nápravu anebo přiměřenou slevu z Poplatku. Pokud vadu odstranit nepůjde, můžeš se domáhat přiměřené slevy z Poplatku nebo odstoupení od smlouvy.

O tvojí reklamaci rozhodneme bez zbytečného odkladu a vyřídíme ji do 30 dnů, pokud se spolu nedohodneme jinak. Po vyřízení ti vydáme reklamační protokol, kde se dozvíš, jak jsme reklamaci vyřídili. Pošleme ti ho na tvoji e-mailovou adresu. Prosím, vezmi na vědomí, že nemůžeš Aplikaci reklamovat jen proto, že nesplnila tvoje subjektivní očekávání.

9. Kdy dochází k ukončení smlouvy?

Pokud se rozhodneš ukončit smlouvu mezi námi, je třeba, abys zrušil předplatné přímo v nastavení konkrétního tržiště aplikací. Když předplatné zrušíš, nebudeme ti účtovat další Poplatky.

K zániku smlouvy dochází také zrušením tvého Uživatelského účtu, který můžeme zrušit po naší vzájemné dohodě nebo pokud je Uživatelský účet neaktivní déle než 24 měsíců. Uživatelský účet můžeme zrušit i tehdy, kdy porušíš Podmínky nebo platné právní předpisy.

10. Jak je to s duševním vlastnictvím?

Jsme vlastníkem Aplikace a vykonáváme k ní majetková i osobnostní práva v největším možném rozsahu. Aplikace je autorským dílem.

Instalací Aplikace ti udělujeme právo Aplikaci používat v rozsahu jejích funkcí („Licence“). Licenci ti udělujeme jako nevýhradní. To znamená, že ji můžeme poskytnout i dalším uživatelům Aplikace. Licenci ti udělujeme na dobu, kdy budeš mít Aplikaci nainstalovanou, anebo pokud je Aplikace zpoplatněná, dokud nám platíš Poplatek, územně neomezenou a bezplatnou. Nejsi oprávněn postoupit Licenci ani její část na nikoho dalšího ani udělit podlicenci.

Zavazuješ se Aplikaci nekopírovat a nereplikovat. Nemůžeš s Aplikací nakládat jinak, než podle těchto Podmínek nebo za jiným účelem, než je používání Aplikace. V žádném případě nesmíš Aplikaci jakkoliv hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled nebo funkce. Nesmíš ani vykonávat jakoukoliv činnost, která by vedla k přetížení Aplikace, narušení její stability, bezpečnosti nebo chodu. Nesmíš dělat jakékoliv pokusy o získání zdrojového kódu Aplikace nebo jeho části. Nesmíš to ani umožnit, byť neúmyslně, jakékoli třetí osobě.

11. Je nějak omezena naše odpovědnost?

Neneseme odpovědnost za případnou újmu způsobenou zneužitím Aplikace, Uživatelského účtu a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či dalších uživatelů Aplikace, výpadku elektrické energie či konektivity).

Neneseme odpovědnost ani za jakoukoliv újmu, která by ti vznikla v důsledku nesprávného užívání Aplikace nebo užíváním v rozporu s těmito Podmínkami, Uživatelského účtu nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti. Neneseme odpovědnost za přerušení poskytování služeb Aplikace, pokud je způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (například kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností) nebo přímo tebou (například nesprávná manipulace s Aplikací, Uživatelským účtem, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran, apod.) popř. z důvodu, že provoz Aplikace nebo Uživatelského účtu bude ukončen. Pro tyto případy se vzdáváte práva na náhradu újmy.

Neodpovídáme za žádnou škodu, která ti bude způsobena v souvislosti s používáním Aplikace, s výjimkou tvých nároků na náhradu škody způsobené újmou na životě nebo zdraví.

12. Jak zahájit mimosoudní řešení sporu?

Jako spotřebitel se můžeš v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci
(Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na tvůj návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžeš podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jsi u nás uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr.

13. Co říci závěrem?

K provozování Aplikace a poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování předpisů na ochranu spotřebitele.

Pokud mezi námi dojde k nějakému sporu, bude se řídit českým právem, hlavně zákonem č. 89/2012. Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 34/1992., Sb., o ochraně spotřebitele. Veškeré spory budou řešit soudy České republiky nebo věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, pokud předpisy na ochranu spotřebitele neurčí jinak. Tyto Podmínky můžeme měnit nebo doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. O veškerých změnách Podmínek tě budeme informovat prostřednictvím Aplikace i na tvůj e-mail. Pokud s novými Podmínkami nesouhlasíš, můžeš si Aplikaci odinstalovat a tím ukončit smlouvu. Pokud to ale neuděláš do 10 dnů od té doby, kdy jste tě o změně Podmínek informovali, platí, že s novým
zněním souhlasíš.

V Ostravě dne 29.11.2021