Všeobecné obchodní podmínky

SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY


Dříve, než dostanete (“Zákazník”) přístup do www.macronaut.cz (“Webová stránka”), Zákazník je povinen souhlasit s následujícími podmínkami.

Doporučujeme před potvrzením souhlasu s podmínkami nejprve konzultovat s právníkem.

Služba Macronaut

Služba Macronaut dodává uživatelům informace a doporučení individuálních potřeb z hlediska energetického příjmu potravin a rozvržení tohoto příjmu do stanoveného poměru makroživin dle konkrétního zvoleného cíle každého uživatele, jeho životního stylu, věku, pohlaví, výšky, váhy, procenta tukové tkáně a jeho individuálního, algoritmem ropočítaného a neustále sledovaného, energetického výdeje.

Uživatel má na výběr z několika možností (spalování tuků, nabíraní svalové hmoty, reversní diety a udržování současné formy) a je v každém z těchto plánů veden a kontrolován na týdenní bázi tak, aby bylo zajištěno co možná nejlepších výsledků.

Služba uživateli taktéž zpřístupňuje historii těchto vypočtených a hlídaných dat, zákazník tak má přehled o svém dosavadním postupu v grafech a číslech.

Služba Macronaut nedodává hotové jídelníčky, může však občasně vytvořit vzorový pokrm s výpisem obsahu jeho nutričních hodnot.

 1. Podle § 1811 odst. 2 a § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) Společnost sděluje před uzavřením smlouvy následující údaje:
  1. označení služby a popis jejich hlavních vlastností: Služba je označena v popisu výše obsaženém ve smluvních podmínkách Služba Macronaut
  2. cenu služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: Cena aplikace je konečná a zahrnuje i veškeré poplatky stanovené právními předpisy.
  3. způsob dodání a náklady na dodání: Po uhrazení platby je zákazníkovi zpřístupněna část stránek nebo aplikace (klientská
   sekce), kde má možnost si zobrazit doporučené kalorické a makro hodnoty. Dále jsou zpřístupněny další grafy nutričních hodnot, grafy uživatelského pokroku, operace s doporučenými hodnotami ke sledování a další funkce, které zahrnuje. Náklady na toto zpřístupnění vám nejsou účtovány.
  4. způsob platby: Platba je prováděna následujícím způsobem: dopředu buď měsíčně, nebo ročně. Platba je strhávána automaticky v kalendářní den měsíce odpovídajícímu kalendářnímu dni měsíce v den první objednávky.
  5. práva z vadného plnění: Vzhledem k tomu, že služba zahrnuje i hromadnou databázi nutričních hodnot potravin, Společnost neodpovídá za správnost a pravdivost údajů v nich uvedených.
  6. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: Smlouva uzavírána se Společností je smlouvou na dobu neurčitou. Ukončení závazku lze provést zrušením následující platby předplatného v aplikaci, čímž dojde k ukončení přístupu do klientské sekce aplikace k poslednímu dni předplaceného období, které je maximálně 1 rok, a následně vám již žádné platby nebudou strhávány.
 2. Podle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, Společnost tímto plní povinnost poskytnout Spotřebiteli informace před uzavřením smlouvy:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: Společnost neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradíte na svůj účet svému dodavateli služeb komunikace na dálku.
  2. právo na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva: Každý uživatel má možnost vyzkoušet službu Macronaut na 14 dní zdarma a až po této
   době provést platbu. Tato doba je vyhrazena pro případné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.
  3. vrácení platby za službu: PRO ŽÁDNÉ PŘEDPLATNÉ NEBUDE MOŽNÉ VRÁTIT PENÍZE. Neposkytujeme náhrady, nebo rozdílové částky za dříve ukončené předplatné. V případě dřívějšího ukončení bude Zákazník mít přístup do konce fakturačního období. Macronaut si vyhrazuje právo nabídnout náhrady, slevy nebo jiné za vybraných okolností dle vlastního uvážení. Vezměte prosím na vědomí, že každá okolnost je jedinečná a volba, aby taková nabídka byla Zákazníkovi přednesena, v žádném případě nezavazuje k tomu, aby byla učiněna znovu.
  4. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníků včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
  5. Tyto podmínky musí být řízeny, vykládány a vynucovány v souladu s právními předpisy České Republiky. Zákazník tímto dále uznává a souhlasí s tím, že jakékoli spory nebo nároky vyplývající z, nebo vztahující se k těmto Smluvním podmínkám, či cokoliv jakýmkoli způsobem související s Webovou stránkou, budou řešeny kdy dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, dle čeho má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení takového sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Společností urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnil/a své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé.

Doplňující informace

 1. Informační účely
  Zákazník souhlasí a rozumí, že všechen obsah, nebo informace obsažené na Webové stránce, společně, ale ne omezeno pouze, s informacemi nutričního, nebo cvičebního charakteru, jsou dodávány pouze pro informační účely. Webová stránka zároveň není monitorována ani kontrolována jakýmikoliv zdravotními profesionály. Zákazník proto vždy před použitím veškerého obsahu, nebo informací na Webové stránce, nejprve požádá lékaře o lékařskou pomoc.
 2. Zákazník tímto potvrzuje, že:
  1. Tyto smluvní podmínky jsou závazné pro Zákazníka a Zákazníkovy vykonavatele, správce, dědice, příbuzné či nástupce.
  2. Zákazníkovi je nejméně 18 let.
  3. Zákazník má dobré fyzické a duševní zdraví.
  4. Zákazník se před provedením veškerého obsahu nebo informací obsažených na Webové stránce setkal s lékařem, byl lékařem vyšetřen a byl lékařem zmocněn, aby použil veškerý obsah, nebo informace obsažené na Webových stránkách.
  5. Zákazník nebude sdílet obsah, nebo jakékoliv informace obsažené na Webové stránce s žádnou třetí stranou kromě zákazníkova lékařského odborníka.
  6. V případě, že Zákazník bude sdílet jakýkoliv obsah či informaci obsažený na Webové stránce s jakoukoliv třetí stranou, Zákazník Webovou stránku odškodní a nebude Webové stránce škodit jakýmikoliv nároky, žalobami, důvody k žalobám, nebo škodami jakéhokoliv charakteru vyplývajícími ze Zákazníkova neoprávněného chování.
  7. Zákazník souhlasí, že bude ochotně využívat služby Webové stránky za stanovenou cenu a osobně si zvolí mezi výběrem roční cenové sazby, nebo uvedené měsíční sazby. Zákazníkovi bude umožněn přístup do Webové stránky, dokud bude fakturační účet aktivní a všechny poplatky řádně splaceny.
 3. Zproštění
  Zákazník přístupem k Webové stránce zprošťuje Webovou stránku z jakékoliv odpovědnosti jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně úmrtí, zdravotního postižení, zranění či nemoci, která může následovat, nebo nastat u Zákazníka využívajícího jakýkoliv obsah, nebo informaci obsažené na Webové stránce. Výše uvedené zproštění povinnosti se považují za co nejobecnější, aby se zajistilo uvolnění a zproštění povinnosti v maximální možné míře přípustné ze zákona.
 4. Svolení pro sběr/užití osobních dat
  Macronaut zavedl prostředky k ochraně osobních dat svých Zákazníků (adresy, emailové adresy, bankovní detaily, příspěvky sociálních sítí, biometrické data a IP adresy). Zákazník souhlasí se sběrem, uchováváním a užitím takových osobních dat Macronautem v souvislosti s navázaným obchodním stykem. Zákazník je srozuměn, že může kdykoliv tento souhlas odvolat tím, že písemně oznámí Macronautu svou touhu takto učinit.
 5. Řešení sporů
  Každá strana je výhradně odpovědná za své vlastní poplatky a výdaje, které vzniknou jak při zprostředkování mimosoudního vyrovnání, tak při řešení jakéhokoliv sporu, včetně, avšak nikoliv výlučně, poplatků advokáta, poplatků za odborníky. Žádným stranám nebudou v mimosoudním řešení udělovány žádné náklady ani poplatky (včetně, nikoliv však výlučně, poplatky advokáta).
 6. Různé
  1. Kdykoli se používá výraz “Webová stránka“, rozumí se, že tento termín odkazuje na majitele, přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance, zástupce, předchůdce, členy Macronaut s.r.o., majitele webové stránky, nástupci a dědicové.
  2. Tyto smluvní podmínky představují úplnou dohodu a srozumění mezi stranami v souvislosti dané záležitosti. Pakliže existují dřívější ujednání, či dohody, tyto smluvní podmínky je nahrazují. Znění těchto podmínek nesmí být s výjimkou řádně sepsané smlouvy mezi stranami jakkoli pozměňováno či upravováno.
  3. Zákazník nesmí přidělit tyto Smluvní podmínky ani přístup na webovou stránku žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu, který může být Webovou stránkou odepřen z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu.
  4. Webové stránky mohou tyto Smluvní podmínky přiřadit třetí straně.
  5. Při vytváření těchto Smluvních podmínek se žádná strana nedovolávala žádného prohlášení nebo vylíčení těchto smluvních podmínek (ústně či písemně) druhou stranou. Každá strana výslovně převzala riziko případných chyb.
  6. V případě, že některá z ustanovení, podmínek, nebo práv obsažených v těchto Smluvních podmínkách jsou prohlášena za nezákonné, nevynutitelné nebo neúčinné v právním ústavu příslušné jurisdikce, tak se tyto ustanovení, podmínky, doložky, nebo práva považuji za oddělitelné. Všechna ostatní ustanovení, podmínky, dodatky, nebo práva obsažené v těchto Smluvních podmínkách tak zůstávají pro strany platné a závazné.
  7. Všechny nadpisy uvedené v těchto Smluvních podmínkách se vkládají pouze pro usnadnění a nebudou se brát v úvahu při tvorbě jejich ustanovení.
  8. Strany při přípravě těchto Smluvních podmínek spolupracovaly. Žádná strana nemůže být považována za jejího tvůrce a při jakémkoli výkladu těchto Smluvních podmínek nebude existovat domněnka, že by měly být vykládány proti zájmům jakékoli strany.
  9. Zákazník měl příležitost přezkoumat tyto Smluvní podmínky nezávislým právním poradcem. Zákazník navíc chápe, že není povinen s těmito Smluvními podmínkami souhlasit a činí tak dobrovolně.

Provozovatel služby

Provozovatelem služby Macronaut s.r.o., Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 02020912.

Smluvní podmínky služby Macronaut jsou platné od 1. 1. 2019.